Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Fritidshem

Fritidshemmet har en viktig roll i barnens identitetsutveckling, därför erbjuder vi på Gryningeskolans fritidshem en kreativ och inspirerande kunskapsresa som får våra elever att växa. I Gryningeskolans fritidshem vill vi utmana eleverna genom att vidga och fördjupa deras kunskaper som de tagit med sig från skolan. Utvecklas sin sociala och medborgliga förmåga.

Fritidshemmet är en övergång mellan skolan och fritids som kompletterar skolan tidsmässigt genom att ha öppet innan och efter den skoldagen samt vid lov.

Fokusområden

Fritidshemmet har valt att fokusera på fyra arbetsområden som skall främja trygg identitetsutveckling, utveckling i lärande och egenmakt. Elever har olika förutsättningar för att lära sig, därför är upplägget anpassat efter elevernas särskilda behov. Varje elev får ta del av variationen inom de fyra arbetsområdena för att förankra aktivt lärande i olika former utifrån olika behov.

  • Språk & Kommunikation
  • Socialt samspel
  • Skapande aktiviteter
  • Lärande i lek och rörelser

Fritidshemmets öppettider

Öppettiderna på vårt fritidshem styrs utifrån vårdnadshavarnas behov. Ramtiden för fritidshemsverksamheten är 06.30-18.30.

Utdrag om fritidshemmets uppdrag

”Verksamheten erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen” ur Allmänna råd om fritidshem

”Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.” skolverkets allmänna råd för fritidshem

”Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen” ur skollagen

”I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande” lgr 11

”En förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformningen av verksamheten. Genom att inventera vilka behov och intressen eleverna i den aktuella elevgruppen har, kan personalen få bättre förutsättningar att erbjuda eleverna en meningsfull och varierad fritid.” skolverkets allmänna råd för fritidshem

”att förena omsorg och pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.” Ur allmänna råd för fritidshem.

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.” lgr 11.