Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Elevhälsa

Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, och specialpedagog. Elevhälsoteamet träffas kontinuerligt varje vecka för att tillsammans kunna sätta in passande åtgärder för elever i behov av hjälp och stöd. Skolsköterskan ock kuratorn är på skolan ungefär en dag i veckan. Specialpedagogen är i skolan ett par dagar i veckan och skolläkaren kommer några gånger per termin.

En skola som utgår ifrån elevens behov är vår utgångspunkt. Detta innebär att vi på Gryningeskolan bemöter eleven där eleven befinner sig och tar hänsyn till elevens individuella behov, tänkande, erfarenheter och förutsättningar för att stärka elevens egna tillit till sin egen förmåga att lära och utvecklas. Därför är elevhälsoteamets arbete utformat på så sätt att det blir hälsofrämjande och förebyggande där eleven är i fokus. Skollagen ställer krav på att elevhälsan ska bestå av ett tvärprofessionellt team; skolsköterska, skolläkare, psykolog, skolkurator och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsoteamets uppdrag:

  • Främja och förebygga via stöd och handledning
  • Vägledande genom att observera i olika miljöer
  • Aktiva insatser i klassrummet, enskilt med elever, samtalsstöd för elever, vårdnadshavare och personal
  • Genom den tvärprofessionella kunskapen kunna stötta eleverna övergripande