Informentor

08-580 808 80

info@gryningeskolan.se

Pedagogisk arbetsmetod

Nedan vill vi ge er en kort processbeskrivning av vår pedagogiska arbetsmetod. Processen nedan utgör inte hela bilden utan endast de viktigaste elementen som vi tycker att du som vårdnadshavare behöver känna till när du har ditt barn hos oss.

Screening och elevens "A-punkt"

Screening innebär diagnostiska test i syfte att definiera vart eleven befinner sig (Elevens A-punkt) kunskapsmässigt och elevens målsättning i förhållande till kunskapskraven i läroplanen. Elevens målsättning utgör elevens “B-punkt”. Screeningen fokuserar huvudsakligen på att ge en bild av elevens kunskapsnivå i läs-, skriv och matematikutvecklingen.

Utvecklingssamtal

Screeningen följs upp av ett tidigt utvecklingssamtal ca 4-5 veckor efter terminsstart med klasslärare/mentor, eleven och vårdnadshavare för eleven. Utvecklingssamtalet är ett treparts samtal mellan klassläraren/mentorn, eleven och vårdnadshavaren. Frågorna som behandlas kan ni se i illustrationen nedan.

Föräldramöte

I nära anslutning till terminsstarten och efter utvecklingssamtalen har vi också föräldramöte för att ta upp allt ifrån praktiska element till pedagogiska frågor. Skolledningen lyfter också upp mönster som finns bland elevernas kunskaper och hur vi tillsammans kan tackla dem.

Löpande formativ bedömning

Formativ bedömning är den kontinuerliga bedömningsprocess, varje dag, timme för timme, där elever får en förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet och där läraren genom sin bedömning anpassar undervisningen så att den bättre möter elevernas olika inlärningsbehov.

Bedömning

Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. (Skolverket)

Omdöme "B-punkt"

När terminen lidit mot sitt slut görs en summativ bedömning av elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven och omdöme ges. Omdömet jämförs och avstäms sedan på kommande utvecklingssamtal med det uppsatta målet i början av läsåret. Beroende på utfallet väljer man sedan tillsammans en väg framåt.